luni, 16 noiembrie 2009

Cântăreţul bisericesc

.
Cântăreţul bisericesc, cunoscut şi sub nu­mele de dascăl, ţârcovnic, psalt, cantor sau citeţ, aducând jertfa roadă buzelor, asigură răs­punsurile stranii, cântând sau citind acele pasa­je din slujbele bisericeşti rânduite după tipic.
.
După cuvântul Apostolului, orice creştin este dator să-L laude pe Domnul şi să-I cânte în inima lui psalmi şi cântări duhovniceşti, în toată vremea mulţumind (Efeseni 5, 19). Pentru a evita însă neorânduiala, citeţul sau psaltul se hirotesesc de către episcop, căci nu oricui îi este îngăduit să citească sau să cânte în biserică. (Canonul 15 Laodiceea)
.
Cântăreţ bisericesc poate fi aşadar numai bărbatul care s-a desăvârşit în timp în meş­teşugul viersuirii imnelor, psalmilor şi lau­delor pe cele opt glasuri bisericeşti şi care îşi închină cugetele sale Făcătorului, râvnind a-L lăuda pe Dumnezeu. Femeile însă nu au voie să cânte în biserică (afară numai maici­le în mănăstirile lor) (I Corinteni 14, 34).
.
Cântăreţii stau în naosul bisericii, de obi­cei în absida dreaptă sau în ambele abside, mai nou în cafas - un „balcon" construit în partea dinspre apus a bisericii - împrejurul unei străni pe care se află cărţile şi partituri­le după care cântă sau citesc.
.
Obligaţiile cântăreţului:
• să se străduiască să cânte frumos şi cu evlavie, căci cântă înaintea lui Dum­nezeu însuşi, a sfinţilor îngeri şi a tu­turor sfinţilor Lui;
• să nu cânte fals, prea tare sau prea în­cet, pe nas sau strident, prea în grabă sau prea pe larg;
• să nu cânte cântări sau melodii care nu au fost statornicite de Sfinţii Părinţi pentru slujbe;
• să nu folosească în biserică instrumen­te muzicale sau electronice (vezi cano­nul 75 Sinodul VI etc.)
• să citească cu atenţie şi clar, fără greşeli, nescurtând sau adăugând de la sine nimic din textele de slujbă;
• să cunoască şi să respecte tipicul bise­ricesc;
• să asculte de slujitorii Sfântului Altar;
• să ducă o viaţă curată, exemplu moral pentru ceilalţi credincioşi;
• să fie liniştit şi împăcat cu toţi;
• să nu vorbească sau să se certe la stra­nă;
• să pregătească din vreme cărţile pen­tru slujbă.
.
Sfântul Prooroc şi împărat David este primul om care a alcătuit imne cântate lui Dumnezeu, numite „psalmi" după instru­mentul care îl acompania la cântarea lor: psaltirea (un fel de liră). De aici derivă în Biserică denumirea de „muzică psaltică" şi „psalt" pentru cel care cântă Domnului. Aşa cum ne relatează Sfân­tul Apostol şi Evanghelist Matei, apostolii au cântat psalmi chiar la Cina cea de Taină (Matei 26, 30). În primele veacuri creştine toţi credincioşii cântau în biserică psalmii şi cântările.
.
După încetarea prigoanei, în epoca bizantină, rolul psalţilor a crescut foarte mult, apărând chiar o ierarhizare a lor (proto-psalt etc).
.
Cei mai renumiţi imnografi sau alcătu­itori de cântări şi imne bisericeşti au fost: Sfântul Efrem Şirul, supranumit „alăuta Duhului Sfânt" de la care ne-au rămas aproape o mie de laude şi imne, Sfinţii Melozi Ro­man şi Cosma, Sfântul Ioan Cucuzel şi, nu în ultimul rând, Sfântul Ioan Damaschin, de la care avem cele opt glasuri după care se cântă toate cântările din biserică.
.
Sursa: Ieromonah Valentin MÎŢU, Lumea Credintei, anul VII, nr. 7 (72) iulie 2009

Niciun comentariu: